1% - Tág Világ Egyesület - 18225765-1-41

Tág Világ Általános Iskola - OM azonosító: 203159

Tag Vilag Altalanos Iskola

+36 1 7100700

titkarsag@tagvilagiskola.hu

1039 Budapest

Pais Dezső utca 1-3.

Tevékenységközpontú-kompetenciaalapú oktatás

Olyan tudásképet képviselünk, amelyet alkalmazni, használni lehet a tanórákon kívül is. Szemléletünk lényege, hogy megfelelő motivációs környezetben a tanulók érdeklődésüktől, kíváncsiságuktól hajtva szereznek ismereteket, a tanulás-tanítás örömteli, változatos tevékenység legyen.

A pedagógiai munkánk alapja az együttes, kooperáló tanulás, a képességek sokirányú fejlesztése, a folyamatos visszajelzés. Oktatási stratégiánk célját és módszerét meghatározza, hogy a valóságot komplex, önálló és tanulói tevékenységeken alapuló megismerését és alakítását tekintjük eredményesnek a tanulási folyamatban.

A tanulás középpontjában komplex, a tanulók érdeklődéhez igazodó téma áll, amely magába foglalja,és kiindulási pontnak tekinti a készségfejlesztést, a kapcsolódó célok és feladatok meghatározását, sajátos tanulási környezetet teremt, ahol a tanulók változatos munkaformákkal egymást segítve, az eltérő tanulói különbségeket figyelembe véve tanulnak.

Kiemelt fontosságú a NAT által meghatározott kompetenciák fejlesztése, amely az eredményes tanulás feltétele. Tanulóink számára minden életkorban biztosítjuk annak lehetőségét, hogy adottságaikat, képességeiket a tudás megszerzésében, a tanórán kívüli tevékenységekben fejleszthessék és bemutathassák.

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt szerepet kap a digitális kompetencia fejlesztése. A digitális kompetencia fejlesztésének területei: a fő számítógépes alkalmazások használata, mint például a szövegszerkesztés, információtárolás és -kezelés, valamint az internet által kínált lehetőségek és esetleges veszélyek megértése és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) a munka, a szabadidő, az információ megosztása és az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és kutatás számára.

Megvalósulása a mindennapokban

1. Tanulóink az együttműködésen alapuló tanulásszervezéssel dolgoznak az tanórákon. A kooperatív csoportmunkában a tanulók képessé válnak az önállóan dolgozni, ötleteiket megfogalmazni, tervezni, feladatokat elosztani, az információkat közösen elemezni, integrálni, és az eredményeket a többiek előtt bemutatni.

2. A műveltségterületek ismeretanyagát komplex témákon keresztül sajátítják el tanulóink. A témák tananyagtartalmai illeszkednek a hagyományos tanrendben meghatározott tartalmakhoz, így biztosítjuk az évfolyamokon belüli átjárhatóságot. A motiválást, az attitűdfejlesztést a gyerekek érdeklődésére alapozó projektek, a készségfejlesztés hatékonyságát pedig a kompetencia alapú megközelítés segíti.

3. A digitális kompetencia fejlesztése érdekében osztálytermeinkben 2-3 számítógép, digitális tábla áll rendelkezésre, a tanulók a mindennapi munkában használják a szövegszerkesztő programot, PPT prezentációkat készítenek a komplex témák tartalmaihoz, az interneten kutatnak, információt keresnek a témával kapcsolatban. Tanáraink a levelezőrendszerek segítségével küldenek feladatot.